Auditio - strona główna

Idź do spisu treści

Menu główne

Podmioty podlegające obligatoryjnemu badaniu

Badanie sprawozdań finansowych

Oferujemy przeprowadzenie badania rocznych skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek, których sprawozdania zgodnie z art. 64 ustawy Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości podlegają obowiązkowi badania , w szczególności:

1) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;

2) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

3) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa
z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego