Auditio - strona główna

Idź do spisu treści

Menu główne

Metodologia badania

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostanie zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej w oparciu o sprawdzone procedury rewizyjne.
Badanie sprawozdania finansowego oparte jest każdorazowo na pełnym zrozumieniu istoty działalności Spółki, jej specyfiki i otoczenia.
Umożliwia to zidentyfikowanie obszarów istotnych dla badania i właściwe ukierunkowanie prac.

Badanie sprawozdania finansowego składa się z następujących etapów:
- badania wstępnego (ostatni kwartał roku obrotowego),
- badania zasadniczego (po przedłożeniu sprawozdania finansowego do badania).

Czas trwania poszczególnych etapów uzgadniany jest każdorazowo z Zarządem.

Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem technik i procedur badania gwarantujących zwiększoną wiarygodność. Skupiamy się na identyfikacji krytycznych i znaczących pozycji bilansowych oraz typach transakcji. W oparciu o metody testowe, wsparte narzędziami informatycznymi, dokonane zostanie sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz sposób ich prezentacji.

Stosowanie przez AUDITIO Sp. z o.o. narzędzi informatycznych usprawnia przebieg badania i ogranicza zaangażowanie personelu Spółki do minimum.
W trakcie badania zespół badający będzie na bieżąco informował kierownictwo Spółki o przebiegu badania oraz omawiał problemy, które zostaną dostrzeżone w celu niezwłocznego ustalenia ostatecznego rozstrzygnięcia.
Podczas badania wstępnego szczegółowemu przeglądowi podlega system kontroli wewnętrznej, stosowane zasady rachunkowości i przyjęte rozwiązania podatkowe oraz sprawdzenie prawidłowości procedur inwentaryzacyjnych poprzez udział biegłego rewidenta w inwentaryzacjach składników majątkowych zaplanowanych na ostatni kwartał badanego roku obrotowego.


Zespół audytorski

Czynności rewizji finansowej realizują biegli rewidenci, w większości współpracujący ze spółką od początku jej istnienia. Członkami zespołu rewizyjnego są biegli rewidenci i asystenci – w większości absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego (Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Zarządzania).
Biegli Rewidenci posiadają wieloletnią praktykę i doświadczenie, co pozwala na sprostanie nawet najtrudniejszym wyzwaniom.
Biegli oraz pozostali pracownicy na bieżąco podnoszoną swoje kwalifikacje poprzez systematyczne szkolenia, co w warunkach zmieniającego się prawa gospodarczego i podatkowego oraz działania na rzecz podmiotów z różnych branż gospodarki gwarantuje zachowane profesjonalizmu.
Współpracujemy także ze specjalistami i ekspertami wielu dziedzin (prawnikami, aktuariuszami, rzeczoznawcami itp.) oraz z wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego i Warszawskiego, którzy w razie potrzeby wspierają realizację usług.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego